Obchodné podmienky

1. Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode.
2. Poskytovateľom služby je spoločnosť Slovakia Trend, s.r.o., so sídlom: Michalovská 62, 073 01 Sobrance, IČO: 31652395. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 1433/V (ďalej iba „dodávateľ“).
3. Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovar objednávať prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej adrese http://www.slovakia-trend.sk (ďalej iba elektronický obchod). Tieto obchodné podmienky sú viazané výhradne na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky zákazník vyjadruje a potvrdzuje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi bezvýhradne súhlasí.
4. Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať právnické osoby bez ohľadu na právnu formu.

Rámcová zmluva 2019